شرایط شرکت در مسابقه

شرایط شرکت در مسابقه

1.شرکت کننده نمیتوان جزو شاگردان دکتر باشد.

2.شرکت کننده موظف است برنامه رو در نرم افزار سیماتیک طراحی کند

3.شرکت کننده حق استفاده از OB1 را به عنوان مرجع زمانبندی وسایکلیک ندارد.

4.زمان مسابقه فقط تا تاریخ 98/12/22تا ساعت 3بعد از ظهر می باشد.

5. ارسال جواب فقط در WHATSAPPیا ایمیل ارسال شود

شماره WHATSAPP

09199635191

ایمیل:

JALAL.RAHMANI.RAD@GMAIL.COM