سوال مسابقه یک

سوال مسابقه یک

دریک فرایند تولیدی دو عدد موتور نوار نقاله وظیفه حمل قطعات به انبار میانی را دارندودر انتهای هر کدام از این نوار نقاله ها یک عدد سنسور قرارا گرفته شده است که محصولات را شمارش کند

خط را طوری طراحی کنید که باتحریک شستی استارت موتور نوار نقاله اول روشن شده و با عبور هفت بسته از جلوی سنسور آن این موتور خاموش شود و بعد ازگذشت سه ثانیه موتور نوار نقاله دوم به صورت آسنگرون و با ضریب یک چهارم روشن وارد مدار شده و اگر سیکل ضربه آسنگرون این موتور به هفت مرتبه برسد موتور به صورت ثابت در مدار باقی بماند و با عبور هفت بسته از جلوی سنسور دوم که در انتهای نوار نقاله دوم قرار گرفته است موتور دوم خاموش شده و بعد از 4ثانیه موتور اول وارد مدار شود واین سیکل تا زمان تحریک شستی استپ ادامه پیدا کند